Dodání zdarma z 882,00 Kč
SuperBezpečnéTM nakupování
SuperFair.Shop badge

Předpisy obchodu

§ 1 Definice

 1. Pravidla - tato Pravidla, která vymezují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jsou Pravidly, resp. předpisy uvedenými v § 8 zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - fyzická osoba, která činí s obchodníkem právní úkon, který přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností.
 4. Podnikatel - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku, která bezprostředně souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, provozující podnikatelskou nebo odbornou činnost vlastním jménem.
 6. Prodejce - podnikatel:
  Vigo Magdalena Grzesiak,
  tel. Ten tekst zmienisz w ADMINISTRACJA / Dane Twojej firmy / Dane kontaktowe,
  kontakt@super-drogeria.pl,
  NIP 6342251493,
  REGON 277502669.
 7. Adresa sídla prodávajícího:
  Żołnierzy Września 55,
  41-500 Chorzów.
 8. Internetový obchod - webové stránky provozované prodávajícím, které jsou dostupné na elektronických adresách: https://www.super-drogeria.pl, prostřednictvím kterého může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat poskytnutí služeb.
 9. Smlouva oprodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží / smlouva o poskytnutí Digitální služby nebo Digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 10. Zboží - movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 11. Digitální služba - služba, která Spotřebiteli umožňuje:
  1. vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo zpřístupňovat data v digitální podobě;
  2. sdílení dat v digitální podobě, která byla přenesena nebo vytvořena Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. jiné formy interakce prostřednictvím dat.
 12. Digitální obsah - data vytvořená a dodaná v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies jsou přílohou č. 3 obchodních podmínek a jsou k dispozici na adrese https://www.super-drogeria.pl/cs/privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trvanlivý nosič - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodávajícímu uchovávat informace určené osobně zákazníkovi způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu, k němuž jsou informace používány, a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
 15. Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup zpřístupněný Prodávajícím Kupujícímu.
 16. Elektronickýformulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží, který prodávající zpřístupnil kupujícímu; dostupný na adrese https://www.super-drogeria.pl/cs/returns-open.html.
 17. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup zpřístupněný prodávajícím kupujícímu; dostupný na adrese https://www.super-drogeria.pl/cs/rma-open.html.
 18. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "" Zákazníkem, které je považováno za podání závazného prohlášení vůle Zákazníka uzavřít s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 19. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím učiněných objednávkách a uzavřených Smlouvách o prodeji na dálku, pomocí kterého může Zákazník zadávat objednávky, jakož i včas je rušit nebo upravovat a uzavírat Smlouvy o prodeji na dálku.
 20. Názor na servis objednávek nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělované formou hvězdiček od 1 do 5.
 21. Objednávka předplatného - objednávka automaticky vytvořená v rámci předplatného.
 22. Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření Objednávek Předplatného na konkrétní Zboží podle opakování zvoleného Zákazníkem, aniž by bylo nutné zadávat samostatné objednávky až do ukončení Předplatného.
 23. Opakovanéplatby - jsou platby zpracovávané platební službou IdoPay poskytovanou Provozovatelem a prováděné automaticky, v určitých cyklech, sloužící k úhradě Objednávek Předplatného na základě souhlasu uděleného Odběratelem při zahájení Předplatného (trvalý příkaz Držitele karty).
 24. Provozovatel - IdoPayments sp. z o.o. se sídlem Piastów 30, 71-064 Štětín, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Štětín-Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, se základním kapitálem: PLN 800 000,00. Adresa pro doručování: al. Piastów 30, 71-064 Štětín, uváděná také jako: "IdoPayments", která je národní platební institucí ve smyslu čl. 2 odst. 16 zákona o platebních službách ze dne 19. srpna 2011 (Sbírka zákonů z roku 2020, položka 794 v platném znění)[dále jen "PSA"].
 25. Karta - platební karta vydaná v rámci schémat Visa nebo International nebo Mastercard International, která je podle předpisů těchto schémat oprávněna provádět transakce bez fyzické přítomnosti.

§ 2 Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
  1. uzavírání smluv o prodeji on-line - s ohledem na Zboží prodávané v Internetovém obchodě,
  2. zásady registrace a používání Účtu v rámci Internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 2. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že počítačový systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. webové prohlížeče v aktuální verzi, např:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Obsah umístěný na stránkách Internetového obchodu, včetně popisů Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
 4. Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v průběhu jejího uzavírání i po jejím uzavření. Kupující si je může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené prostřednictvím internetu.

§ 3 Objednávky

 1. Podání objednávky v Internetovém obchodě může být provedeno prostřednictvím účtu nebo zvolením možnosti nákupu bez registrace, v takovém případě bude vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může vytvořit účet. Interní účet je veden do doby, než jsou data ze systému vymazána nebo je Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí přidáním do košíku. V Elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství si Zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
 3. Jakmile Zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se mu souhrn podané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o: identifikačních údajích Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu doručení, době a nákladech na dodání.
 4. Pokud je předmětem smlouvy dodávka Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb poskytovaných elektronicky nebo na dálku - Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je vyžadováno pro podání objednávky a které se nachází na Elektronickém objednávkovém formuláři, uděluje následující souhlas: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
 5. Pro odeslání Objednávky je nutné uvést osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, souhlasit s obsahem obchodních podmínek, odeslat Objednávku stisknutím tlačítka "".
  1. Odeslání Elektronického objednávkového formuláře Zákazníkem představuje závazné prohlášení vůle uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Obchodních podmínek.
  2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Prodávající přijme Elektronický objednávkový formulář, což je potvrzeno zobrazením zprávy pro Kupujícího potvrzující přijetí objednávky s uvedením čísla objednávky.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník e-mailem potvrzení o učiněné objednávce, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a všeobecných podmínek uzavřené Smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla internetového obchodu s přílohami č. 1 a 2), údaje Prodávajícího, o odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je obsaženo v příloze č. 1.
  4. Do doby, než prodávající zahájí plnění zakázky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. Případně se platba provedená Zákazníkem připíše na novou objednávku a v případě přeplatku se vrátí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. Pokud Zákazník objednávku zruší, Prodávající mu do 3 pracovních dnů vrátí přijatou platbu. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který Zákazník použil.
  6. Doba vyřízení objednávky je 1 až 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost platby formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží lze provést způsobem, který byl zvolen při objednání v elektronickém objednávkovém formuláři.
  .
 3. Aktuálně dostupné způsoby předplacených plateb v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://www.super-drogeria.pl/cs/payments.html.
  .

§ 5 Dodání

 1. V elektronickém objednávkovém formuláři Zákazník zvolí způsob doručení zaškrtnutím provedené volby.
 2. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto, v důsledku čehož bude Zboží vráceno Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy, a to po výzvě Zákazníka v e-mailu uvedeném v procesu nákupu k plnění smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se uskuteční prohlášením učiněným Zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://www.super-drogeria.pl/cs/delivery.html.

§ 6 Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

 1. Spotřebitel, který uzavřel Smlouvu o prodeji na dálku, může ve lhůtě 14 dnů od ní odstoupit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Individuální podnikatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 tohoto článku. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto obchodních podmínek hovoří o Spotřebiteli, rozumí se tím rovněž Individuální podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy - Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení Spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může Spotřebitel:
  1. použít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách Internetového obchodu: https://www.super-drogeria.pl/cs/returns-open.html.
  2. odstoupit od smlouvy pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy učiněné způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 5. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou určenou Spotřebitelem, která není dopravcem, a v případě smlouvy, která:
   1. se týká více položek, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
   2. spočívá v pravidelném dodávání zboží během vymezeného časového období - od převzetí prvního zboží;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto Pravidel) se poskytují v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby může prodávající zabránit spotřebiteli v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen přestat tento Digitální obsah nebo Digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30. 5. 2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, mimo jinéSmlouvy:
  1. o poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí.
  2. v níž je cena nebo odměna závislá na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. pokud je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
  4. jehož předmětem plnění je věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. jehož předmětem plnění je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po uskutečnění plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí;
  7. pokud je předmětem smlouvy věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou trvanlivosti a pokud je předmětem smlouvy věc, která je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelná od ostatních věcí;
  8. v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  9. uzavřené veřejnou dražbou;
  10. na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud smlouva stanoví datum nebo dobu plnění;
  11. v níž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;

§ 7 Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabídl.
  1. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel.
  2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
  3. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 2. Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám. Pokud však Prodávající takovou nabídku neučinil - Spotřebitel by měl věc vrátit Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu převzetí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty stačí věc vrátit před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je Digitální obsah nebo Digitální služba poskytována výměnou za zaplacení ceny a nesoulad Digitálního obsahu nebo Digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 5. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém poskytl Digitální obsah, do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrátí nosič neprodleně a na náklady Prodávajícího.
 6. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, které nejsou v souladu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejichž povinnost dodat odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8 Reklamace

 1. Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
  1. prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
  2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu kontakt@super-drogeria.pl.
 2. V reklamaci je nutné specifikovat vadu, kterou dle názoru Kupujícího Zboží má, uplatnit ji u Prodávajícího a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit doklad o zakoupení Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající na reklamaci odpoví do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznal. Prodávající odpoví na reklamaci písemně nebo na trvalém nosiči.
 3. Kroky, které má Kupující učinit k uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v různých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
 4. Pokud Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na přepravu související s reklamací Zboží nese Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, jakož i Fyzické osobě podnikající, za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku existující v době jeho dodání a projevený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti Zboží, stanovená Prodávajícím, není delší.
  2. Prodávající je povinen Zboží opravit nebo vyměnit do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese Prodávající.
  3. Spotřebitel je povinen dát Zboží, které má být opraveno nebo vyměněno, k dispozici Prodávajícímu. Prodávající si Zboží vyzvedne na vlastní náklady.
 6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 7. Dodání Digitálního obsahu nebo Digitální služby Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli se uskuteční podle pravidel, která vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný okamžikem, kdy byl Digitální obsah nebo prostředky umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo stažení Digitálního obsahu zpřístupněny Spotřebiteli nebo fyzickému či virtuálnímu zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel samostatně zvolil, nebo kdy k němu Spotřebitel nebo takové zařízení, přistoupil.
  2. Digitální obsah se považuje za dodaný, jakmile k němu spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel za tímto účelem nezávisle zvolil, získá přístup.
  3. Prodávající uvede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy jej Spotřebitel informuje o nesouladu se smlouvou, a to bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, ke kterému jsou používány. Náklady na uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nese prodávající.

§ 9 Posudky

 1. Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko k Zboží lze podat během návštěvy Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u Zboží nebo kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě. Přidání stanoviska je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může na jednu objednávku zadat pouze jedno Hodnocení.
 2. V rámci výše uvedeného Hodnocení může Zákazník přidělit hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků.
 3. Hodnocení jsou ukládána a veřejně zobrazována na webových stránkách Internetového obchodu, jakož i na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající ověřuje Hodnocení pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu daného Zboží. Názor, který je vložen osobou s použitím e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu, je na webových stránkách Obchodu označen komentářem "názor potvrzen nákupem". Jakýkoli jiný Názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
 5. Prodávající může zveřejnit Názory na předmětné Zboží ze svých dalších internetových obchodů.
 6. Prodávající nesmí měnit Názory z hlediska jejich obsahu nebo udělených hvězdiček.
 7. Za obsah názoru odpovídá výhradně a pouze kupující. Prodávající si vyhrazuje právo názor smazat v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami.
 8. Je zakázáno zveřejňovat informace, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně nemorální. Nepřípustné je rovněž zveřejňování obsahu, který je protiprávní, porušuje práva třetích osob nebo představuje nekalou soutěž.
 9. Zákazník se zavazuje, že nebude umisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, který má propagační nebo reklamní charakter nebo který obsahuje osobní údaje třetích osob.
 10. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Hodnocení skryt ostatním uživatelům Obchodu, avšak udělené hvězdičkové hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10 Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že mu nepřísluší žádná práva, včetně práv autorských nebo práv souvisejících s právem autorským, k jím provedeným hodnocením a vyjádřením, s výjimkou práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. Zákazník není oprávněn k jakémukoli nahrávání, rozmnožování, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z ustanovení zákona nebo těchto Obchodních podmínek.
 2. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
 3. Umístěním Názorů v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4. 2. 1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl spolu s právem udělit podlicenci, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím individuálně zvoleném (internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti užití:
  1. pokud jde o záznam a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, tj. užitím jakékoli techniky na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, záznam, užití na internetu, reklama, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních a vnějších sítích,
  2. užití díla jako celku nebo jeho části nebo jakýchkoli jeho prvků s možností úpravy vzhledem k povaze příslušného on-line média ve všech publikacích, zejména on-line, digitálních, zpravodajských a informačních, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo částmi děl; užití jako celku nebo jeho části pro účely propagace a reklamy, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
  3. v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž bylo dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
  4. v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a opětovné vysílání, a dále zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, které si sám zvolí,
  5. užití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Vymazání účtu zákazníkem nebo stanoviska podle bodu 9.8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11 Podmínky prodeje v modelu předplatného

 1. Elektronickou službu ve formě Předplatného může Prodávající poskytovat Kupujícímu.
 2. Využití Předplatného umožňuje cyklické dodávání vybraného Zboží, a to v intervalech určených Zákazníkem, bez nutnosti zadávat další objednávky až do ukončení Předplatného. Platba za Předplatné se provádí výhradně pomocí mechanismu Cyklické platby a pouze prostřednictvím jedné Karty.
 3. Odhlášením Karty z Předplatného se Předplatné ukončí.
 4. Transakce v rámci Cyklických plateb budou zpracovány pouze po předchozí registraci Držitele karty u Provozovatele (nebo subjektu, jehož prostřednictvím Provozovatel Transakce zpracovává). Tato registrace bude sloužit k ověření, že Zákazník zadávající Cyklickou platbu je oprávněným držitelem Karty, která má být zatížena. Před registrací Karty na webové stránce Transakce je Zákazník povinen udělit souhlas s pravidelným účtováním iniciací služby Cyklická platba. Souhlas je uložen ve službě Provozovatele.
 5. Odběratel vytvoří Předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při první objednávce Předplatného.
 6. Zákazník spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností.
 7. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou.
 8. Zákazník může Předplatné kdykoli ukončit. Ukončení Předplatného ze strany Zákazníka se rovná odvolání souhlasu s následnými inkasy za opakované platby. V této situaci nebude vytvořena žádná další objednávka Předplatného. Pokud k ukončení Předplatného dojde po datu uvedeném v e-mailu uvedeném v bodě 11, bude aktuální Objednávka předplatného vytvořena jako poslední.
  a). Ukončení Předplatného se provede tak, že Odběratel zvolí možnost "Ukončit Předplatné" v nastavení příslušného Předplatného, které je dostupné po přihlášení Odběratele z jeho Účtu.
  b). Kupující může Předplatné ukončit také zasláním e-mailu pracovníkům obchodu kontakt@super-drogeria.pl.
 9. Prodávající má právo ukončit Předplatné, o čemž bude Kupujícího informovat e-mailem nebo telefonickým kontaktem nejméně 7 dní předem. V této situaci nebude z karty stržen žádný kredit a nebudou vytvořeny žádné další Objednávky předplatného.
 10. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v odst. 11.
 11. Prodávající zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu o vytvoření Objednávky předplatného s uvedením jejího předmětu, množství, ceny (včetně změny ceny, pokud k ní došlo), termínu dokončení a termínu plánovaného výběru peněžních prostředků z Karty - nejpozději 3 dny před výběrem peněžních prostředků z Karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu vedoucího na nastavení umožňující ukončení daného Předplatného z úrovně Zákaznického účtu a o datu, do kdy bude toto ukončení účinné. Pokud je Předplatné ukončeno po datu uvedeném v e-mailu - ukončení je účinné i pro následující Objednávky Předplatného. To znamená, že Předplatné bude ukončeno, ale aktuální Objednávka předplatného bude zpracována jako poslední.
 12. V případě neúspěšného pokusu o inkaso z Karty bude Zákazník e-mailem informován, že platbu nelze inkasovat. Možnými důvody, proč nelze platbu strhnout, jsou: nedostatek finančních prostředků na Kartě, vypršení platnosti Karty nebo technické problémy.
 13. Vypršení platnosti Karty spojené s Předplatným nebo nemožnost autorizovat platební příkaz z jiných důvodů bude mít za následek ukončení Předplatného.
 14. Příkaz k úhradě Předplatného bude zpracován až po úspěšném odepsání finančních prostředků z Karty.
 15. Ukončení Předplatného má za následek okamžité ukončení smlouvy o prodeji Zboží.

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky používání jsou účinné od 2022.04.01.
 2. Pokud bude některé z ustanovení těchto Podmínek užívání změněno nebo prohlášeno za neplatné rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro Prodávajícího a Zákazníka závazná.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Veškeré smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových Obchodních podmínek se uzavírají na základě Obchodních podmínek platných v den uzavření smlouvy.
 4. Rozhodným právem pro řešení případných sporů souvisejících s Obchodními podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma pro online řešení sporů je internetovou stránkou s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.

§ 13 Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy máte za následujících podmínek spotřebitel a fyzická osoba podnikatel.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
  1. V případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
  2. v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnictví k několika položkám, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví poslední položky nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená nabyla vlastnictví poslední položky;
  3. v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnického práva k věcem, které jsou dodávány po částech nebo po částech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední část nebo splátku nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získá do vlastnictví poslední část nebo splátku;
  4. v případě smluv o pravidelném dodání zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy jste získali do vlastnictví první zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do vlastnictví první zboží;
  5. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
 2. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:PSČ_společnosti] [iai:město_společnosti], tel. [iai:telefon_obchodu], [iai:e-mail_obchodu] o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://www.super-drogeria.pl/cs/returns-open.html. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ dodání než námi nabízený nejlevnější typ obvyklého dodání), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrátíme vám peníze stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
 7. V případě smluv zahrnujících převod vlastnictví k předmětu, u nichž jsme nenabídli, že si předmět v případě odstoupení od smlouvy vyzvedneme - zadržíme proplacení, dokud předmět neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Vrácenou položku prosím zašlete zpět na adresu: Vigo Magdalena Grzesiak, Żołnierzy Września 55, 41-500 Chorzów neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy.
 9. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží - vynaloženy vyšší náklady než na běžné poštovné. Pokud si přejete využít kurýrní služby, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní doručení.

§ 14 Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

pixel